ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ и ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОРЪЧКИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБ САЙТА AEROSUB.BG


Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ТРИКС” ЕООД услуги посредством уеб страницата aerosub.bg за онлайн поръчки и урежда отношенията между „ТРИКС” ЕООД и всеки един от потребителите на посочената по-горе уеб страница aerosub.bg.


Настоящите Общи условия се отнасят до Вас като клиент за онлайн поръчки (наричани по-долу „Вие“ или „Потребителят“ или „Клиентът“)


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ТОГАВА НЕ ТРЯБВА ДА ДОСТЪПВАТЕ И / ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОНЛАЙН ПОРЪЧВАНЕ.


ДОСТЪПЪПВАНЕ И / ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПОРЪЧВАНЕ ОТ ВАС ЩЕ СЕ СЧЕТЕ, ЧЕ Е ВИЕ ПРИЕМАТЕ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ.


При спазване на приложимите правни разпоредби в сила, ние можем, по наша преценка, от време на време да изменяме или модифицираме по друг начин Общите условия. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно, всеки път, когато поръчвате онлайн, Общите условия, тъй като те могат да засегнат вашите права.


Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ТРИКС” EООД, с ЕИК 115612335, наричано по-долу ДОСТАВЧИК и/или РЕСТОРАНТ, от една страна, и лицата /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ползващи услугите и приложението за поръчки, находящи се на интернет адрес AEROSUB.BG от друга страна, във връзка с предлаганите от ресторанта услуги: поръчка и доставка на храна и напитки, предлагани от ресторанта, през aerosub.bg или по телефона.


За по-голяма яснота настоящите Общи условия се прилагат (също) в случай на онлайн поръчване чрез приложението (наричано по-долу „приложение за онлайн поръчка“ или „приложение“; приложенията са приложението за онлайн поръчки, използвано от Клиента да направи своята поръчка за различни продукти и / или услуги (наричани по-долу „продукти“ и / или „услуги“).


Приложението за онлайн поръчки се притежава и управлява от лицензодателя на лицензионното споразумение по отношение на използването на приложението с цел онлайн поръчка.

Без да се засяга основното от настоящите Общи условия и за по-голяма яснота, Вие също трябва да спазвате лицензионното споразумение относно използването на приложението, за да поръчате онлайн.


Ресторантът ще направи всичко необходимо, за да гарантира, че информацията във връзка с онлайн поръчката е точна и надеждна. Това обаче не може да бъде безпогрешно и понякога могат да възникнат грешки. Трябва да предприемете подходящи стъпки, за да проверите цялата информация във връзка с онлайн поръчката, преди да я използвате. В максимално допустимата степен съгласно приложимото законодателство, Ресторантът се отказва от всякаква гаранция или представяне от какъвто и да е вид, било то изрично или подразбиращо се, по какъвто и да е въпрос, свързан с онлайн поръчката, включително без ограничение наличността на приложението за онлайн поръчки.


Ресторантът може от време на време да преразглежда информацията във връзка със заявлението за онлайн поръчка и / или процеса и си запазва правото да прави такива промени, без да е задължено да уведомява за това бивши, настоящи или бъдещи клиенти. В никакъв случай Ресторантът не носи отговорност за непреки, специални, случайни или последващи щети, произтичащи от каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук и / или във връзка с процеса на онлайн поръчка.


Чрез поръчка онлайн, вие признавате и се съгласявате, че използването на приложението за онлайн поръчки и / или процесите на ваш риск и в максимално допустимата степен съгласно приложимото законодателство, при никакви обстоятелства, ние не носим отговорност за пряко, непряко, случайно , специални, последващи или наказателни щети, загуби, разходи или разходи, нито за каквато и да е загуба на печалба, произтичаща от използването или невъзможността да се използва тази онлайн поръчка и / или каквото и да е приложение и / или материал на който и да е сайт, свързани с това онлайн поръчване през приложение (включително, но не само вируси или други грешки или дефекти или откази в компютърни предавания или мрежови комуникации), дори ако Ние сме били уведомени за възможността за такава повреда. Освен това, Ние не може да поемаме отговорност по отношение на каквито и да е промени, направени в съдържанието на приложението за онлайн поръчки и / или процеса от неоторизирани трети страни. Всички изрични или подразбиращи се гаранции или изявления са изключени в максимално допустимата степен съгласно приложимото законодателство.


Приложението и / или процесът за онлайн поръчки може да включва съдържание, информация или връзки към трети страни или сайтове на трети страни. Ресторантът не носи отговорност за съдържанието на такива сайтове, нито за съдържанието на реклама или спонсорство от трети страни, нито за съответствието на такива с каквито и да било разпоредби. Връзките могат да бъдат достъпни на собствен риск от потребителя и Ресторантът не дава никакви изявления или гаранции относно съдържанието, пълнотата или точността на тези връзки или сайтовете, хипервръзки към това онлайн заявление за поръчка. Вие се съгласявате да държите безвреден и да освободите Ресторанта от каквато и да е отговорност, произтичаща от използването на информация от трета страна или от използването на уебсайт на трета страна.


Освен ако не е изрично упоменато друго, цялата информация във връзка с приложението за онлайн поръчки (включително без ограничение изображения, бутони и текст) е собственост и / или е достъпна с разрешението на лицензодателя на лицензионното споразумение по отношение на използването на приложението с цел да поръчате онлайн и притежава права за ползване върху тях и не може да бъде копиран, разпространяван, възпроизвеждан или предаван под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен, механичен, фотографски или друг начин на запис без изричното писменно разрешение на ТРИКС ЕООД.

Съдържанието, отнасящо се до конкретни продукти (напр. Хранителни продукти), подредба и оформление на текстовете на заявлението за онлайн поръчка и / или процес, търговските марки и всяко друго съдържание, са собственост и са защитени в съответствие с действащите законови разпоредби и не могат да се използват по какъвто и да е начин без изричното писмено разрешение на ресторанта.

AEROSUB.BG е търговска марка на „ТРИКС” EООД (наричано по-долу „ТРИКС” ), което е търговско дружество създадено и действащо съгласно българското законодателство.


Клиентът не получава никакъв лиценз или право по отношение на информацията във връзка с онлайн поръчката и / или приложението.


Ако решите да поръчате онлайн с помощта на приложението за онлайн поръчки, може да бъдете помолени да предоставите пълни данни за контакт и / или да създадете акаунт и може да се наложи да приемете бисквитки. Трябва да пазите данните си в поверителност и не трябва да ги разкривате на никого. Ресторантът си запазва правото да преустанови използването на приложението за онлайн поръчки и / или процеса, ако нарушите Общите условия.


Вие признавате и се съгласявате, че всички поръчки се третират като изрично намерение за закупуване на номинираните продукти и / или услуги на договорените онлайн цени и ние третираме това като обвързваща оферта от вас за закупуване на такива продукти и услуги. Всички промени трябва да бъдат в писмена форма, в противен случай те няма да бъдат обвързващи за никоя от страните.


Приемането на всяка поръчка за някой от продуктите и / или услугите ще бъде по преценка на ресторанта. Нашето приемане на поръчка може да възникне, когато получите съобщение на екрана и / или известие по имейл и / или SMS, потвърждаващо вашата поръчка.


Ресторантът си запазва правото да откаже всяка услуга, да прекрати достъпа ви до приложението за онлайн поръчки и / или да обработи, премахне или редактира всяко съдържание или да приеме вашите поръчки / и по свое усмотрение и без предварително известие до вас.

Заявлението за онлайн поръчки на Ресторанта трябва да се използва само от лица на възраст над осемнадесет (18) години или минималната законова възраст, разрешена от закона или по друг начин под надзора на възрастен или настойник. При подадена при регистрацията невярна информация, „ТРИКС” не носи отговорност.


Всички продукти и / или услуги, предоставяни чрез приложението за онлайн поръчки, се извършват на принципа "както е" и "ако е наличен", а Ресторантът изрично изключва всякакви гаранции, условия, изявления или други условия по отношение на онлайн поръчката или съдържанието или продукти, изложени на него, независимо дали са изрични или подразбиращи се, освен ако изрично не е посочено противното.


Снимките на продуктите са само за представяне. Поръчаните продукти могат да имат разлики (например цвят, форма и т.н.) спрямо снимките, съществуващи на сайта. Ресторантът не носи отговорност по никакъв начин, ако описанието на продуктите не е пълно.


Поръчките за доставка също са предмет на:

1. Вашият адрес попада в определената зона за доставка на Ресторанта; ,

2. Наличност на ресторанта да е онлайн за приемане на онлайн поръчки;

3. Вашата поръчка може да бъде предмет на минимална сума за всяка поръчка;

Можете да платите по някой от методите, изброени в нашия екран за плащане. Моля, уверете се, че ако вашата поръчка е направена с помощта на кредитна или дебитна карта, картата е валидна към датата на подаване на вашата поръчка. Ресторантът може да не възстановява суми за поръчките, платени онлайн. Свържете се с нас директно, за да уредите всеки спор за плащане или иск за възстановяване.


Може да бъдете автоматично насочени към онлайн списък, отнасящ се до близкото ви местоположение в ресторанта. Моля, имайте предвид, че цените, ограниченията за минимални разходи и ограниченията за максимални парични разходи варират в зависимост от местоположението. Освен това, ако поръчате онлайн, начислената цена може да се различава от цената на Продуктите, ако са били поръчани в магазина или по телефона.


Веднъж направената онлайн поръчка не може да бъде променена или анулирана нито чрез уебсайта, нито офлайн, като се обадите в ресторанта. Така или иначе, ако искате да анулирате или да се оплачете от вашата поръчка, моля, свържете се с ресторанта, подробности за което ще бъдат включени в потвърдителния имейл, изпратен до вас при направяне на вашата поръчка, и можем да видим как можем да ви помогнем.


Ще се стремим да ви предоставим поръчаните продукти възможно най-близо до заявеното време за доставка / събиране, но не можем да гарантираме времето за доставка във всички случаи. Времето за доставка може да бъде повлияно поради лошо време или условия на движение. Това е да се гарантира безопасността на нашите куриери. Услугата за доставка може временно да не се предлага в избрани райони поради лошо време или непредвидени обстоятелства.


Клиентът се съгласява да приеме доставката на Продуктите в уговореното време и място на доставка. Ако сте избрали продуктите да бъдат доставени, ресторантът ще достави поръчката до главния вход на адреса за доставка, но всички доставки, извършени на адреса за доставка, ще се извършват само ако шофьорът и вие се съгласите с това. Ако не присъствате за доставка на стоките на адреса, посочен в поръчката ви, тогава ние няма да ви възстановим цената за вашата поръчка и ще ви таксуваме за пълната сума на вашата поръчка.


Рискът в Продуктите се прехвърля на Клиента при доставката. Всяка софтуерна услуга / софтуер се използва и / или изтегля на ваш риск. Ако имате съмнения относно пригодност на софтуерната услуга / софтуер за използване и / или изтегляне за вашия компютър, препоръчително е да получите съвет от специалист преди да го използвате и / или да го изтеглите.


Вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашите лични данни, парола и данни за плащане. Вие се съгласявате да поемете пълната отговорност за всичките си дейности във връзка с онлайн поръчката (заявлението).


Не можете да преотстъпвате, прелицензирате или прехвърляте по друг начин някое от вашите права при тези условия. В случай че някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е и / или стане невалидна, незаконна, невалидна или неприложима, тя не засяга валидността или приложимостта на другите договорни клаузи, които продължават да са в сила и произвеждат правни последици, сякаш невалидна, незаконна, невалидна или неприложима клауза не е част от това споразумение.


Настоящите Общи условия не засягат вашите законови права.


Търговските марки на ресторанта, както и свързаните с тях търговски марки на други лица и свързаните с тях собственост са защитени от копиране и симулация съгласно националните и международни закони и не трябва да се възпроизвеждат или копират без изричното писмено разрешение на ресторанта.


В най-пълната степен, разрешена от закона, Ресторантът изключва всякаква отговорност, произтичаща от доставката му на Продуктите и по-специално не носи отговорност за загуби или щети, възникнали пряко или косвено от или във връзка със закъснение извън очакваната доставка или време за взимане; всякакви обстоятелства, при които Ресторантът няма контрол над последствията и които Ресторантът не може да избегне чрез упражняване на разумна грижа, или някаква непряка или непредвидима загуба, понесена или понесена от Клиента или други. Във всеки случай отговорността на Ресторанта към Клиента не надвишава общата цена, начислена за съответните продукти / и / или услуги.


Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на държавата, в която е седалището на ресторанта, а ресторантът и всеки спор, произтичащ от или във връзка с тях, се урежда от компетентните съдилища от седалището на Ресторант, с изключение на възможността за позоваване на конфликт на закони.


РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с доставката на поръчан продукт ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКА на телефон +359888331180 или на адрес:

гр.Пловдив, ул.Авксентий Велешки 32А;


Компетентен орган за извънсъдебно решаване на възникнал спор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛ по повод сключването, изпълнението, тълкуването, неизпълнението, развалянето на договор за продажба от разстояние, е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ https://www.kzp.bg/ Повече информация за нейната дейност ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да намери на посочения интернет адрес.


Съгласно Закона за защита на потребителите и Директива 2013/11/ЕС, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност и за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз посредством европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове (OPC) . При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате https://ec.europa.eu/consumers/odr.


По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство.


Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на „ТРИКС” ЕООД на 01.01.2016 г. и влизат в сила от 01.01.2016 г.